Com afecta el coronavirus a les empreses i treballadors?

undefined

 

La situació actual generada per l'epidèmia del Coronavirus (COVID-19), pot generar situacions complexes en la gestió de les relacions laborals entre les empreses i les persones treballadores.

A efectes de clarificar alguns aspectes us detallem algunes consideracions en les relacions laborals com a indicació bàsica, encara que anirem veient els procediments definitius que podrien variar segons el desenvolupament de la situació:

  • És important recordar les mesures de protecció recomanades pel Ministeri de Sanitat als treballadors, per exemple mitjançant cartells.
  • Ometre la informació a l'empresa que s'ha viatjat a una zona de risc, pot suposar una sanció disciplinària, ja que va en contra de les obligacions en matèria de prevenció de riscos.
  • El Servei de Prevenció no pot comunicar el nom dels afectats pel COVID-19, només l'aptitud per a l'exercici del seu lloc de treball o si existeix la necessitat de modificar les mesures de prevenció.
  • Els treballadors poden negar-se a viatjar a zones de risc, ja que segueix les recomanacions del Ministeri de Sanitat de no viatjar a les zones afectades. Llavors, es podria considerar com a l'exercici del dret de resistència dels treballadors
  • La Incapacitat Temporal per COVID-19 no es considera contingència professional, ja que l'exposició al risc que no és específic de la feina.
  • En cas que l'impossibilitat de prestar serveis no sigui imputable a l'empresa no seria necessàriament retribuïda.
  • Els treballadors en situació d'aïllament preventiu seran considerats com a incapacitat temporal derivada de malaltia comuna.
  • Es podria donar el cas de suspensió o extinció de contractes per força major si existeix una incapacitat d'accés al centre de treball o desproveïment de matèries primeres per fets aliens a l'empresa i aquesta situació és imprevisible i inevitable.

Autor

santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.