Ets autònom? Així és la teva Declaració de la Renda

undefined

Si ets autònom i no saps quines peculiaritats té per a tu la presentació de la Declaració de la Renda, et donem algunes de les claus més importants.

En primer lloc, has de saber que com a autònom estàs obligat a la presentació de la Declaració de la Renda davant l'Agència Tributària, sempre que hagis tingut rendes superiors a 1000€ o pèrdues superiors a 500€.

Els autònoms poden tributar mitjançant la via de l'estimació directa, que es basa en la diferència entre els ingressos i les despeses que siguin fiscalment deduïbles, per a això és necessari portar els llibres de facturació corresponents i guardar les factures rebudes i emeses. D'altra banda, també existeix la via de la tributació per mòduls, que està limitada a aquells autònoms que realitzin algunes activitats determinades i el funcionament de les quals està determinat per la normativa aplicable a aquests casos.

Dins de la tributació per estimació directa, hauran de computar-se els ingressos derivats de l'explotació (obtinguts a partir de l'activitat donada d'alta en el model 037), autoconsums de béns i serveis, transmissió d'elements patrimonials i altres ingressos no derivats de l'explotació.

Referent a les despeses, són deduïbles els consums d'explotació (despeses derivades de l'activitat), despeses de personal, sous i salaris, arrendaments i cànons de l'immoble, serveis professionals independents, despeses financeres, pèrdues per deterioració, seguretat social, reparacions i conservació, tributs fiscalment deduïbles, prima de l’assegurança per malaltia. A més, els autònoms que tributin per estimació directa normal poden desgravar-se les factures no cobrades o les despeses associades a les devolucions de vendes, en el cas de tributar per la via d'estimació directa simplificada existeixen les anomenades despeses de difícil justificació, que es plantegen com un 5% de la diferència entre ingressos i despeses anteriors, fins a un límit de 2000€.

 Esperem que aquest repàs als ingressos i despeses deduïbles a la declaració de la Renda per a autònoms t'hagin resultat d'utilitat.

Font: ARAG

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.