Què és el Registre Únic d'Assegurances de vida?

undefined

Què ocorre si un familiar mor i no sabem si tenia contractada una assegurança de vida? Pot consultar-se d'alguna manera?

És possible que com a beneficiaris o com assegurats vulguem saber què ocorre en cas de defunció amb aquestes pòlisses. Per a això, comptem amb un sistema per poder revisar les dades referents a les pòlisses d'assegurances de vida.

L'anomenat Registre Únic d'Assegurances de vida, constitueix des de 1999 un registre on poder consultar els contractes d'assegurances existents amb cobertura de defunció i les assegurances d'accidents en els quals es cobreix la contingència de la mort de l'assegurat.

Aquest registre és públic i depèn del Ministeri de Justícia i per tant hem de remetre'ns a ell per consultar-ho. Per fer això, la persona interessada ha de sol·licitar una nota informativa sobre el contracte d’assegurança, de forma presencial, per correu o a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia en un període entre 15 dies i 5 anys després de la defunció.

Aquestes dades romandran accessibles fins al moment en què l'entitat asseguradora comuniqui que s'ha pagat la cobertura a tots els beneficiaris.

Al registre trobarem la informació bàsica sobre la persona assegurada, la companyia asseguradora amb la qual la pòlissa quedava subscrita, així com el nombre de contracte. En el Registre figuraran tant les pòlisses individuals com a col·lectives, però no s'inclouen les dades econòmiques de la cobertura.

Comptar amb una assegurança de vida ens permet protegir el benestar dels nostres familiars, per això, a Grup Santasusana t'aconsellem quines cobertures són les més adequades per al teu cas.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.