Què és la infra-assegurança i sobre-assegurança?

undefined

Un dels primers passos a l'hora de contractar una assegurança de llar és realitzar una valoració de l'import del continent i del contingut de l'habitatge.

Amb aquesta estimació, tractem de cobrir el valor de les nostres pertinences o de l'estructura de la nostra llar (en el cas del continent) si hi ha un sinistre.

Si realitzem aquesta taxació per un valor allunyat de la realitat és quan entrem en situacions de infra-assegurança i sobre-assegurança.

Com el seu nom indica, la infra-assegurança consistiria a realitzar una valoració per sota de l'import real a assegurar. Aquest fet implicaria que la nostra prima seria més baixa que en el cas d'haver-ho fet per l'import correcte, però a l'hora de fer front a un sinistre, ens suposaria importants problemes. En el cas que el perit de l’asseguradora detectés que estem en un cas de infra-assegurança, la cobertura de l’assegurança es reduiria en un percentatge proporcional a la valoració a la baixa del contingut o continent a assegurar. Això vol dir que, si hem valorat en un 50% inferior al cost real, rebríem només el 50% de la indemnització en cas de sinistre.

El cas de la sobre-assegurança és just el contrari i encara que semblés que estaríem més coberts pel fet de pagar una prima més alta, en realitat també suposa un perjudici per a l'assegurat ja que, encara que s'hagi valorat per més import només rebrem la compensació pel valor real i, a més, en cas de detectar-se que hi ha hagut mala fe estaríem davant una situació il·legal que posaria en risc la pòlissa. Si només s'ha tractat d'un error, podria reclamar-se a la companyia l'excés pagat a les primes.

Si vols que t'assessorem en la contractació de la teva assegurança de la llar, pots contactar amb qualsevol de les nostres oficines o escriure'ns a diversos@santasusana.com

Autor

santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.