Requisits per a recuperar un habitatge llogat

undefined

Es pot recuperar un habitatge llogat per necessitat? En quins casos? Com s’ha de realitzar el tràmit? L’inquilí pot negar-se? T’ho aclarim tot!

La llei marca la opció de recuperar l'habitatge arrendat abans del transcurs dels cinc anys de contracte en alguns casos concrets. Els requisits son:

  • L'arrendador/a ha de ser una persona física.

  • La recuperació ha de ser per a destinar-la a habitatge permanent i per causa de necessitat.

  • La part arrendadora pot recuperar l'habitatge per a ells mateixos o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció. També pot destinar-la per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.

  • Per a poder acollir-se a aquesta clàusula, el contracte ha d'estar en pròrroga, suposat en el qual no s'estarà si per exemple es pacten cinc anys de durada.

  • S'ha d'haver establert aquesta possibilitat expressament en el contracte. Per a contractes anteriors al RD 7/2019 (març de 2019) no cal que consti en el contracte.

La comunicació d’aquesta decisió l’ha de fer la part arrendadora a la part arrendatària especificant la causa i almenys amb dos mesos d'antelació a la data en la qual es necessiti l’habitatge.

Autor

Pau

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.