La tasca del Departament de Comptabilitat consisteix a reflectir l’estat econòmic-financer de la Corredoria.