Declaració de l’ Empresa, Política de Qualitat, Responsabilitat social i compliments legals

La direcció defineix la política de qualitat detallada a continuació, que és revisada per Direcció en les revisions ordinàries per verificar que sigui adequada al propòsit de l'organització, que es compleixen els compromisos de millorar l'eficàcia del SGQ. i que és marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat.

La política de qualitat és comunicada a tot el personal i és entesa i aplicada seguint les indicacions d'aquesta declaració i està disponible per les parts interessades.


“Com a màxims representats de la Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A., i tenint com a objecte que totes les activitats del personal de l’ empresa estan orientades a oferir el millor servei al client, s’ estableix la següent política:


La corredoria existeix per què existeixen els seus clients, conseqüentment la Qualitat consisteix en satisfer les necessitats del client amb el millor servei possible, (l’assessorament en base a l’ anàlisi objectiu, la cerca del millor producte en relació a l’estudi de necessitats, cobertura, preu; tracte personalitzat amb els sinistres, defensa dels interessos dels clients en contra dels de la pròpia companyia, servei d’oficina virtual). Es per això que les necessitats, els gustos i la visió del client ha
d’estar en coneixement de tota l’empresa i s’ha de mesurar per a avaluar el seu grau de satisfacció.


La competitivitat de la corredoria es absolutament necessària per a la permanència de l’ empresa al mercat assegurador, i es per això, que el sistema de Qualitat implantat ha d’estar orientat a aconseguir la satisfacció dels clients, la satisfacció de tot l’ equip humà i l’ optimització global dels recursos materials, humans i financers.


La Qualitat es fabrica a cada lloc de treball de totes les funcions de la corredoria, des de qui contacta inicialment amb el client, seguit de qui recull les seves necessitats, l’assessora, li confecciona l’ estudi de risc, li presta atenció de caire administratiu o comptable, o be li gestiona la tramitació d’un sinistre, es per això, que la direcció fomenta en tota l’estructura el coneixement del sistema de qualitat, el compromís i involucrar-hi tot l’equip humà en compliment de la política de Qualitat. Tanmateix s’ estableixen els objectius derivats d’ aquesta Política de Qualitat."

La tasca de millorar la Qualitat és en primer lloc responsabilitat de la Gerència de la Corredoria, es per això que ens comprometem a:

 

Compromís amb el compliment de la política de qualitat: des de la direcció de Grup Santasusana som conscients del compromís que tenim en el compliment de la política de qualitat i amb els nostres clients i, per estar segurs que els oferim un bon servei i que satisfem les seves necessitats, l’any 1998 vam implantar el sistema de qualitat basat aleshores en la norma UNE-EN-ISO 9002. Posteriorment, també vam obtenir la certificació ISO 9001:2000 i a l’ any 2009 vam adaptar-nos a la norma ISO 9001:2008, i el 2016 amb la nova ISO 9001:2015. 

Els nostres clients, juntament amb els col·laboradors, l’equip humà i la direcció, avaluen la qualitat de tot allò que està directament relacionat amb el servei que els oferim. Per això, en un procés de millora contínua, avaluem els nostres elements tangibles, el compliment del nostre compromís, la percepció dels nostres clients quant al servei ofert, la competència del nostre personal i l’empatia i la facilitat de contacte i comunicació del client amb el seu assessor personal. La qualitat es basa en acceptar que cada client és diferent i que calen diferents estratègies per oferir-los el servei adequat.

Proveïdors (Companyies d’Assegurances): En els nostres proveïdors (Companyies d’assegurances), els fem saber que la valoració de la qualitat en els seus serveis s’avaluarà a través del seguiment periòdic de les incidències que es puguin produir, així com de les enquestes internes que s’efectuen en els diferents procediments que els afecta.  I en el cas que es consideri necessària l’aportació d’accions correctores/preventives, se’ls comunicarà a través dels canals establerts en cada una d’elles.

Compromís amb el compliment d’aspectes legals: la direcció declara el seu compromís en el compliment de legislació aplicable en matèria de Riscos Laborals, política mediambiental i LOPD, i la legislació relacionada amb el sector de les assegurances.


Compromís amb el compliment de la política de responsabilitat social: Grup Santasusana creu en la importància de la responsabilitat social i empresarial. Estem compromesos amb l’obra social i l’equip directiu impulsa la col·laboració amb entitats esportives, culturals, d’esbarjo, educatives i d’àmbit empresarial. Més enllà de les obligacions de caràcter legal, integrem a la nostra estratègia empresarial el procediment anomenat “Impacte en la societat”, que mesura les accions efectuades d’acord amb els objectius anuals d’àmbit social. Les polítiques socials estan definides i impulsades des de la gerència de l’empresa i constitueixen una de les parts fonamentals del nostre model d’empresa. Aquesta filosofia es basa en oferir un entorn de treball agradable i equilibrat, un lloc de respecte total i absolut a l’empleat en el qual li proporcionem benestar i on té garantits l’estabilitat i el desenvolupament professional.

Política de compliment de la LOPD

La corredoria en compliment de la LOPD ha enregistrat els seus fitxers a l’ AGPD espanyola i ha formalitzat a través del document de seguretat les característiques dels seus sistemes per a processos de la informació, mitjançant la implantació de les mesures de seguretat necessàries pel compliment de la LOPD en el tractament automatitzat de dades de caràcter personal, reflectides a l’ Art. 8 del R.D. 994/1999 del Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que alberguin dades de caràcter personal. Tanmateix tot el personal coneix la política de seguretat, ha estat format i ha
acceptat de manera formal el compliment dels seus deures i obligacions.