Assegurança de Responsabilitat Civil

Protegeixi el patrimoni de la seva empresa davant reclamacions de tercers per danys materials, corporals o pèrdues econòmiques per causes de la seva activitat professional, industrial o empresarial.

Garanties principals i bàsiques:

     Responsabilitat Civil Explotació
     Responsabilitat Civil Professional
     Responsabilitat Civil Accidents de treball (patronal)
     Responsabilitat Civil Productes
     Responsabilitat Civil Post Treballs
     Responsabilitat Civil Locativa
     Responsabilitat Civil Contaminació Accidental
     Defensa i fiances
     Protecció jurídica

Altres garanties opcionals:

     Unió i barreja de productes
     Despeses de retirada de productes, muntatge i desmuntatge
     Responsabilitat Civil per Vulneració de dades
     Responsabilitat Civil sobre béns confiats
     Infidelitat d'empleats
     Inhabilitació professional

Vol saber-ne més ? diversos@santasusana.com